Ανακοινώσεις Τμήματος

Τα μαθήματα Μεθοδολογία Έρευνας και Διδακτική των Οικονομικών / Διδακτική της Λογιστικής εξετάζονται με εκπόνηση εργασίας. Οι εργασίες (σε μορφή .doc / .docx ή .pdf) αποστέλλονται στην e-class, στον φάκελο «Εργασίες», του αντίστοιχου μαθήματος.

Προθεσμία παράδοσης εργασιών: 12 Σεπτεμβρίου 2019.