Ανακοινώσεις Τμήματος

Προς ενδιαφερομένους φοιτητές/τριες πρώην τμημάτων ΤΕΙ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τα Άρθρα 43 παρ.5 και 53 παρ.5 : Ένταξη φοιτητών του του ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας και του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του Ν.4610/2019,

«Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες.

            Όσοι έχουν εισαχθεί το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 και προγενέστερα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που έχουν εγγραφεί και λαμβάνουν πτυχίο ΤΕΙ.

           

            Όσοι έχουν εισαχθεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 και μετά και κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2019 ολοκλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019 προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα.

            Όσοι έχουν εισαχθεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 και μετά και με την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019 ή αλλιώς μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του τελευταίου βαθμού στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα.

            Με την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (μετά τη λήξη της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019) τα ανωτέρω ισχύουν για φοιτητές που εισήχθησαν από το Ακ. Έτος 2014-2015 και μετά.

            Είναι προφανώς αντιληπτό ότι το έτος εισαγωγής θα αυξάνει κάθε νέα Ακαδημαϊκή Χρονιά.

Εκ του Συμβουλίου Ένταξης