Ανακοινώσεις Τμήματος

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην έκτακτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 13-3-2020, κατά το διάστημα έως και 24-3-2020 αλλά και για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση παράτασης της απαγόρευσης λειτουργίας των Πανεπιστημίων βάσει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ (ΦΕΚ 783 / Β’ / 10-3-2020)), η εκπαιδευτική διαδικασία τόσο σε επίπεδο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όσο και σε επίπεδο των ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 /Α’/ 11-3-2020).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Συνέλευσης

Α. Τα μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να διεξαχθούν με μεθόδους σύγχρονής (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης (βίντεο και εκπαιδευτικό υλικό).

B. Ως πλατφόρμα για σύγχρονη διδασκαλία προτείνετε η χρήση του BigBlueButton είτε μέσω του αντίστοιχου site (https://bigbluebutton.org ), είτε μέσω της επιλογής του eclass.

Γ. Ο κάθε διδάσκοντας θα επιλέξει την μέθοδο εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας ή το μείγμα των μεθόδων.

Δ. Η πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία για κάθε μάθημα θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής τάξης (eclass).

Ε. Τα θεωρητικά μαθήματα και στα δύο ΠΜΣ που θα έπρεπε να διεξαχθούν με δια ζώσης διδασκαλία (65% των μαθημάτων), θα διεξαχθούν με τις μεθόδους σύγχρονής και ασύγχρονης εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης που γίνεται το 35% των διαλέξεων .

ΣΤ. Το εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος «Λογιστική ΙΙ» του ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», εφόσον κριθεί αναγκαίο από την ΣΕ του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, θα αναπληρωθεί μετά το πέρας της αναστολής λειτουργίας.