Ανακοινώσεις Τμήματος
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β ́783) εγκύκλιο και στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν από το Κράτος για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας  αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ μέχρι και τις 24/3/2010.