Στόχοι Τμήματος

Ακαδημαϊκοί Στόχοι – Σπουδές-Βασική Έρευνα

 1. Η άρτια προετοιμασία των φοιτητών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στους τομείς της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
 2. Η δημιουργία δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.
 3. Η διαρκής βελτίωση των επιδόσεων των σπουδαστών.
 4. Η προώθηση των κοινωνικών αξιών (συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικότητα).
 5. Η συνεχής παραγωγή ερευνητικών εργασιών υψηλής ποιότητας από τα μέλη του τμήματος.
 6. Η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.
 7. Η οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του τμήματος.
 8. Η προώθηση της Αριστείας και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του τμήματος
 9. Η εφαρμογή μεθόδων συνεχούς παρακολούθησης της προόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου
 10. Η διάχυση της σπουδαιότητας της αξιολόγησης στους φοιτητές του τμήματος.

Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση

 1. Η αυξανόμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
 2. Η αύξηση της κινητικότητας καθηγητών και φοιτητών σε άλλα ιδρύματα (Erasmus+ κλπ).
 3. Η υποδοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus+)
 4. Συνεργασίες με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.
 5. Διακρατικές συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής