Στρατηγική Τμήματος 2017-2021

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2017-2021

(1) Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

(α) Σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται και  αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σπουδών (ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με ορίζοντα 4ετίας).

è θεσμοθέτηση, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 4-5-2017, της σύγκλησης τουλάχιστον δυο (2) Συνελεύσεων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος με μοναδικό θέμα το πρόγραμμα σπουδών.

(β) Βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων.

è χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.

è ψηφιοποίηση  του εκπαιδευτικού υλικού (παραγωγή ακόμη και βίντεο με τη συμμετοχή των διδασκόντων).

è Καθολική εφαρμογή, πλήρης ενημέρωση και επικαιροποίηση σε ετήσια κατ’ ελάχιστο, βάση των διαδικτυακών τόπων των μαθημάτων

è ανάληψη εργασιών και η διενέργεια προόδων με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας στην αξιολόγηση των φοιτητών (η τελική βαθμολογία του φοιτητή να μην προέρχεται μόνο από την εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου, αλλά  από την αξιολόγησή του στη διάρκεια του εξαμήνου μέσω προόδων όπως και από την εκπόνηση εργασιών).

è υλοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων σε σύγχρονα πακέτα λογισμικού λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο τελικός βαθμός στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο  των επιδόσεων - αξιολογήσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα,  γεγονός που ενθαρρύνει την προσοχή, συμμετοχή και επίδοση των φοιτητών.

è παρακίνηση των φοιτητών να συμμετάσχουν σε επιμέρους σχέδια (project) στα πλαίσια των μαθημάτων τους, με τη δημιουργία ολιγομελών ερευνητικών ομάδων, σε θέματα επίκαιρα θέματα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (π.χ. έρευνες πεδίο, για οικονομική κρίση, συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και ολοκλήρωση, δημιουργία εικονικών Business plan και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού κ.λ.π.).

(γ) Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά / Master (M.Sc.) in Finance
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master (M.A.) inAccounting»
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / ExecutiveMBAinFinancialPlanning.

(δ) Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας (Erasmus)

(ε) Ενίσχυση των δραστηριοτήτων e-learning

(2) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

Βασικός στόχος του τμήματος αποτελεί η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικών εργασιών, ο οποίος σημειωτέων συζητήθηκε εκτενώς στη Συνέλευση του Τμήματος της 4-5-2017, όπου τέθηκαν και οι στρατηγικές επίτευξης του παραπάνω στόχου. Συγκεκριμένα:   

è διεξαγωγή, στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, συζήτησης των μελών Ε.Π. με τον πρόεδρο του τμήματος και κατάθεση των ετήσιων  ατομικών ερευνητικών στόχων.

è θεσμοθέτηση, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 4-5-2017, της σύγκλησης μιας τουλάχιστον Συνέλευσης του Τμήματος, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, με αντικείμενο τις αποκλίσεις και βελτιώσεις των ερευνητικών στόχων όχι μόνο των μελών, αλλά και του ίδιου του τμήματος.

è παροχή κινήτρων για ερευνητική αριστεία.

è ταξινόμηση των επιστημονικών περιοδικών και ανεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των δημοσιεύσεων στις πρώτες ποιοτικές κατηγορίες.

è αναγνώριση με μνεία ιδιαίτερη σε Συνέλευση του τμήματος για τα μέλη που ξεπέρασαν τους αναμενόμενους στόχους.

è πραγματοποίηση σεμιναρίων και ημερίδων με προσκεκλημένους αναγνωρισμένους επιστήμονες.

è απόκτηση βάσεων δεδομένων για παραγωγή ερευνητικών εργασιών.

è Ετήσια επετηρίδα (ή newsletter) με τα ερευνητικά νέα – δημοσιεύσεις και ερευνητικές δράσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του

è Παρακίνηση φοιτητών να συμμετάσχουν στα πλαίσια των πτυχιακών τους εργασιών, να υλοποιήσουν θέματα μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας με προοπτική δημοσίευσης σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται

(α) Η λειτουργία των τριών ΠΜΣ η οποία θα ενισχύσει την ήδη σημαντική και πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος. Η συμπληρωματικότητα των αντικειμένων τους αναμένεται να ανοίξει και νέους τομείς έρευνας που θα κληθούν να αναπτύξουν τα μέλη του τμήματος. Αναμένεται έτσι, να αναπτυχθεί μια πολύ ισχυρή, εξειδικευμένη και συμπληρωματική ερευνητική ομάδα μέσα στο τμήμα. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι συνεργασίες των μελών με άλλους ερευνητές άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, καθώς καλούνται αναγνωρισμένοι ερευνητές και εμπειρογνώμονες να διδάξουν στα εν λόγω ΠΜΣ, γεγονός που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και όχι απλώς προσθετικά στην ανάπτυξη των συνεργασιών με νέα ιδρύματα και φορείς.

(β) η δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων σε πεδία που καλύπτονται από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (όπως Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων και Ποσοτικών Μεθόδων).

Οι ερευνητικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί το τμήμα άπτονται των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών του και είναι χαρακτηριστική η πολύπλευρη ερευνητική θεματολογία  που εκτείνεται τόσο σε τομείς της οικονομίας όσο και της διοίκησης επιχειρήσεων. Η ευρεία θεματολογία είναι συνάρτηση της εξειδίκευσης του διδακτικού προσωπικού του τμήματος και της επαγγελματικής τους εμπειρίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναπτύσσουν και ευρύτερη ερευνητική δραστηριότητα. Άλλωστε η ανάπτυξη της επιστήμης επιτρέπει και μάλιστα επιβάλλει τη διερεύνηση νέων τομέων έρευνας. Αναλυτικότερα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Ε.Π. του τμήματος εστιάζουν στους τομείς-θεματολογίες όπως:

 • Θεωρία Επιχείρησης, οικονομική θεωρία, Ευρωπαϊκή Οικονομική πολιτική, Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση, εταιριών και οικονομιών, κλαδική λογιστική, εξαγορές και συγχωνεύσεις.
 • Χρήση αλγορίθμων στην ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων και δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων πρόβλεψης.
 • Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης στην οικονομία
 • Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, διαχείριση ρίσκου, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. χρηματιστηριακά παράγωγα, κεφαλαιαγορά και διεθνείς κεφαλαιαγορές.
 • Υποδείγματα επιχειρησιακής έρευνας, οικονομετρικά μοντέλα.
 • Μοντέλα αποδοτικότητας επιχειρήσεων και τραπεζών, μοντέλα αποτίμησης.
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδότηση.
 • Καινοτομία, διανοητικό κεφάλαιο, διαχείριση γνώσης, ιστορία επιχειρηματικότητας.
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πόρων και υπηρεσίες πολυμέσων.
 • Εμπορικό Δίκαιο, Οικονομικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δίκαιο Διεθνών Επενδύσεων.

(3) Ανάπτυξη κτηριακών υποδομών

 • Διαμόρφωση αναγκαίων χώρων
 • Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού

(4) Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

 • Εσωτερική Αξιολόγηση
 • Εξωτερική Αξιολόγηση
 • Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

(5) Ανθρώπινο δυναμικό

 • Ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού με νέα μέλη
 • Δια βίου Εκπαίδευση των μελών Ε.Π. με συμμετοχή σε:
 • Σεμινάρια
 • Συνέδρια
 • Κινητικότητα

(6) Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς φορείς

 • Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
 • Συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Συνεργασία με το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών  Λογιστών και Ελεγκτών
 • Επιτροπή ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασιών με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς

(7) Κοινωνική Υποστήριξη των φοιτητών

 • Το τμήμα θα υποστηρίζει του φοιτητές
  • με την εξεύρεση υποτροφιών (Ι.Κ.Υ, διάφορα κληροδοτήματα)
  • με την εξασφάλιση ευκαιριακής μερικής απασχόλησης (ερευνητικά προγράμματα, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικό, γραμματειακή υποστήριξη).
  • με τη διαμεσολάβηση στους παραγωγικούς φορείς της περιοχής για εξεύρεση προσωρινής εποχιακής εργασίας όσο είναι δυνατό σε επαγγελματικά πεδία των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος.
 • To τμήμα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση και γενικότερα υποστήριξη των ΑΜΕΑ.